نمونه 563 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
563
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 563

عمل بینی شماره 560غضروفی (استخوانی)
560
عمل بینی شماره 561گوشتی با غضروف های قوی
561
عمل بینی شماره 562گوشتی با غضروف های قوی
562
عمل بینی شماره 563غضروفی (استخوانی)
563
عمل بینی شماره 564غضروفی (استخوانی)
564
عمل بینی شماره 565غضروفی (استخوانی)
565
عمل بینی شماره 566غضروفی (استخوانی)
566