نمونه 626 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
626
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 626

عمل بینی شماره 623غضروفی (استخوانی)
623
عمل بینی شماره 624غضروفی (استخوانی)
624
عمل بینی شماره 625غضروفی (استخوانی)
625
عمل بینی شماره 626غضروفی (استخوانی)
626
عمل بینی شماره 627غضروفی (استخوانی)
627
عمل بینی شماره 628غضروفی با پوست ضخیم
628
عمل بینی شماره 629غضروفی با پوست ضخیم
629