نمونه 726 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
726
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 726

عمل بینی شماره 723غضروفی (استخوانی)
723
عمل بینی شماره 724غضروفی (استخوانی)
724
عمل بینی شماره 725غضروفی (استخوانی)
725
عمل بینی شماره 726غضروفی (استخوانی)
726
عمل بینی شماره 727غضروفی (استخوانی)
727
عمل بینی شماره 728غضروفی (استخوانی)
728
عمل بینی شماره 729غضروفی (استخوانی)
729