نمونه 747 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
747
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 747

عمل بینی شماره 744غضروفی (استخوانی)
744
عمل بینی شماره 745گوشتی
745
عمل بینی شماره 746غضروفی (استخوانی)
746
عمل بینی شماره 747غضروفی (استخوانی)
747
عمل بینی شماره 748
748
عمل بینی شماره 749
749
عمل بینی شماره 750غضروفی (استخوانی)
750