نمونه 824 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
824
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 824

عمل بینی شماره 821غضروفی (استخوانی)
821
عمل بینی شماره 822غضروفی (استخوانی)
822
عمل بینی شماره 823غضروفی (استخوانی)
823
عمل بینی شماره 824غضروفی (استخوانی)
824
عمل بینی شماره 825غضروفی (استخوانی)
825
عمل بینی شماره 826غضروفی (استخوانی)
826
عمل بینی شماره 827غضروفی (استخوانی)
827