نمونه 962 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
962
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 962

عمل بینی شماره 959غضروفی با پوست ضخیم
959
عمل بینی شماره 960غضروفی با پوست ضخیم
960
عمل بینی شماره 961غضروفی با پوست ضخیم
961
عمل بینی شماره 962غضروفی با پوست ضخیم
962
عمل بینی شماره 963غضروفی (استخوانی)
963
عمل بینی شماره 964غضروفی (استخوانی)
964
عمل بینی شماره 965غضروفی (استخوانی)
965