نمونه 989 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. سه سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
989
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 989

عمل بینی شماره 986گوشتی
986
عمل بینی شماره 987غضروفی با پوست ضخیم
987
عمل بینی شماره 988غضروفی با پوست ضخیم
988
عمل بینی شماره 989غضروفی (استخوانی)
989
عمل بینی شماره 990غضروفی (استخوانی)
990
عمل بینی شماره 991غضروفی (استخوانی)
991
عمل بینی شماره 992غضروفی (استخوانی)
992