پرسش و پاسخ 1484
پرسش
من بینی استخوانی وغضروفی دارم می خواستم ببینم این فرم بینی ها تا چه اندازه تغییر می کنند.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. درصد تغییر این گونه بینی ها بالا است .