پرسش و پاسخ 1727
پرسش
من هنوز 18 سالمم نشده اما حالت بینی من خیلی ا فتضاحه
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . بهتر است تا کامل شدن 18 سالگی صبر نمایید.