پرسش و پاسخ 1838
پرسش
فکر میکنید دماغ من از چه نوعی است و درصورت عمل کردن کجی و فرم بینی بنده خوب میشود یا نه این بینی از داخل شکسته و مسدود است
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) است و نتیجه گیری در حد قابل قبول است .