پرسش و پاسخ 1867
پرسش
أیا عمل تصحیح اثرهای زخم با استفاده از لیزر دارین ؟ با تشکر
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. من لیزر انجام نمی دهم .