پرسش و پاسخ 632
پرسش
لطفا نظرتان را در خصوص عمل بینی طبق عکس پیوست اعلام فرمایید.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . مشکل عمده بینی شما بزرگی آن است . قوز دارد و نوک آن افتادگی دارد ولی نتیجه جراحی قابل قبولی در انتظار شماست .