نمونه 1005 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1005
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1005

عمل بینی شماره 1002غضروفی (استخوانی)
1002
عمل بینی شماره 1003غضروفی (استخوانی)
1003
عمل بینی شماره 1004غضروفی (استخوانی)
1004
عمل بینی شماره 1005غضروفی (استخوانی)
1005
عمل بینی شماره 1006غضروفی (استخوانی)
1006
عمل بینی شماره 1007غضروفی (استخوانی)
1007
عمل بینی شماره 1008غضروفی (استخوانی)
1008