نمونه 1014 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1014
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1014

عمل بینی شماره 1011غضروفی (استخوانی)
1011
عمل بینی شماره 1012غضروفی (استخوانی)
1012
عمل بینی شماره 1013غضروفی (استخوانی)
1013
عمل بینی شماره 1014غضروفی (استخوانی)
1014
عمل بینی شماره 1015غضروفی (استخوانی)
1015
عمل بینی شماره 1016غضروفی (استخوانی)
1016
عمل بینی شماره 1017گوشتی با غضروف های قوی
1017