نمونه 1011 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1011
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1011

عمل بینی شماره 1008غضروفی (استخوانی)
1008
عمل بینی شماره 1009غضروفی (استخوانی)
1009
عمل بینی شماره 1010غضروفی (استخوانی)
1010
عمل بینی شماره 1011غضروفی (استخوانی)
1011
عمل بینی شماره 1012غضروفی (استخوانی)
1012
عمل بینی شماره 1013غضروفی (استخوانی)
1013
عمل بینی شماره 1014غضروفی (استخوانی)
1014