نمونه 1009 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1009
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1009

عمل بینی شماره 1006غضروفی (استخوانی)
1006
عمل بینی شماره 1007غضروفی (استخوانی)
1007
عمل بینی شماره 1008غضروفی (استخوانی)
1008
عمل بینی شماره 1009غضروفی (استخوانی)
1009
عمل بینی شماره 1010غضروفی (استخوانی)
1010
عمل بینی شماره 1011غضروفی (استخوانی)
1011
عمل بینی شماره 1012غضروفی (استخوانی)
1012