نمونه 1049 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1049
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 1049

عمل بینی شماره 1046غضروفی (استخوانی)
1046
عمل بینی شماره 1047غضروفی با پوست ضخیم
1047
عمل بینی شماره 1048غضروفی با پوست ضخیم
1048
عمل بینی شماره 1049غضروفی با پوست ضخیم
1049
عمل بینی شماره 1050غضروفی با پوست ضخیم
1050
عمل بینی شماره 1051غضروفی (استخوانی)
1051
عمل بینی شماره 1052غضروفی (استخوانی)
1052