نمونه 164 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
164
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 164

عمل بینی شماره 161گوشتی با غضروف های قوی
161
عمل بینی شماره 162گوشتی با غضروف های قوی
162
عمل بینی شماره 163گوشتی با غضروف های قوی
163
عمل بینی شماره 164غضروفی با پوست ضخیم
164
عمل بینی شماره 165گوشتی با غضروف های قوی
165
عمل بینی شماره 166گوشتی با غضروف های قوی
166
عمل بینی شماره 167غضروفی با پوست ضخیم
167