نمونه 167 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. اندازه سوراخ های بینی کاسته شده است.

Englishٍ

previous
167
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 167

عمل بینی شماره 164غضروفی با پوست ضخیم
164
عمل بینی شماره 165گوشتی با غضروف های قوی
165
عمل بینی شماره 166گوشتی با غضروف های قوی
166
عمل بینی شماره 167غضروفی با پوست ضخیم
167
عمل بینی شماره 168غضروفی (استخوانی)
168
عمل بینی شماره 169غضروفی با پوست ضخیم
169
عمل بینی شماره 170غضروفی با پوست ضخیم
170