نمونه 213 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
213
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 213

عمل بینی شماره 210غضروفی (استخوانی)
210
عمل بینی شماره 211غضروفی با پوست ضخیم
211
عمل بینی شماره 212غضروفی با پوست ضخیم
212
عمل بینی شماره 213غضروفی با پوست ضخیم
213
عمل بینی شماره 214غضروفی با پوست ضخیم
214
عمل بینی شماره 215غضروفی با پوست ضخیم
215
عمل بینی شماره 216غضروفی با پوست ضخیم
216