نمونه 224 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز خفیف بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سایز بینی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
224
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 224

عمل بینی شماره 221غضروفی (استخوانی)
221
عمل بینی شماره 222غضروفی (استخوانی)
222
عمل بینی شماره 223گوشتی با غضروف های قوی
223
عمل بینی شماره 224گوشتی با غضروف های قوی
224
عمل بینی شماره 225گوشتی با غضروف های قوی
225
عمل بینی شماره 226غضروفی (استخوانی)
226
عمل بینی شماره 227غضروفی با پوست ضخیم
227