نمونه 221 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
221
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 221

عمل بینی شماره 218غضروفی (استخوانی)
218
عمل بینی شماره 219غضروفی (استخوانی)
219
عمل بینی شماره 220غضروفی (استخوانی)
220
عمل بینی شماره 221غضروفی (استخوانی)
221
عمل بینی شماره 222غضروفی (استخوانی)
222
عمل بینی شماره 223گوشتی با غضروف های قوی
223
عمل بینی شماره 224گوشتی با غضروف های قوی
224