نمونه 219 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
219
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 219

عمل بینی شماره 216غضروفی با پوست ضخیم
216
عمل بینی شماره 217غضروفی با پوست ضخیم
217
عمل بینی شماره 218غضروفی (استخوانی)
218
عمل بینی شماره 219غضروفی (استخوانی)
219
عمل بینی شماره 220غضروفی (استخوانی)
220
عمل بینی شماره 221غضروفی (استخوانی)
221
عمل بینی شماره 222غضروفی (استخوانی)
222