نمونه 252 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
252
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 252

عمل بینی شماره 249گوشتی
249
عمل بینی شماره 250گوشتی
250
عمل بینی شماره 251غضروفی با پوست ضخیم
251
عمل بینی شماره 252غضروفی با پوست ضخیم
252
عمل بینی شماره 253غضروفی با پوست ضخیم
253
عمل بینی شماره 254غضروفی با پوست ضخیم
254
عمل بینی شماره 255غضروفی با پوست ضخیم
255