نمونه 250 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. قوز بینی برداشته شده است.

Englishٍ

previous
250
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 250

عمل بینی شماره 247غضروفی با پوست ضخیم
247
عمل بینی شماره 248غضروفی با پوست ضخیم
248
عمل بینی شماره 249گوشتی
249
عمل بینی شماره 250گوشتی
250
عمل بینی شماره 251غضروفی با پوست ضخیم
251
عمل بینی شماره 252غضروفی با پوست ضخیم
252
عمل بینی شماره 253غضروفی با پوست ضخیم
253