نمونه 298 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
298
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 298

عمل بینی شماره 295غضروفی با پوست ضخیم
295
عمل بینی شماره 296
296
عمل بینی شماره 297غضروفی (استخوانی)
297
عمل بینی شماره 298غضروفی (استخوانی)
298
عمل بینی شماره 299غضروفی با پوست ضخیم
299
عمل بینی شماره 300غضروفی با پوست ضخیم
300
عمل بینی شماره 301غضروفی با پوست ضخیم
301