نمونه 310 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
310
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 310

عمل بینی شماره 307غضروفی با پوست ضخیم
307
عمل بینی شماره 308گوشتی با غضروف های قوی
308
عمل بینی شماره 309غضروفی (استخوانی)
309
عمل بینی شماره 310غضروفی (استخوانی)
310
عمل بینی شماره 311غضروفی (استخوانی)
311
عمل بینی شماره 312غضروفی (استخوانی)
312
عمل بینی شماره 313غضروفی با پوست ضخیم
313