نمونه 307 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
307
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 307

عمل بینی شماره 304
304
عمل بینی شماره 305غضروفی با پوست ضخیم
305
عمل بینی شماره 306غضروفی با پوست ضخیم
306
عمل بینی شماره 307غضروفی با پوست ضخیم
307
عمل بینی شماره 308گوشتی با غضروف های قوی
308
عمل بینی شماره 309غضروفی (استخوانی)
309
عمل بینی شماره 310غضروفی (استخوانی)
310