نمونه 304 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
304
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 304

عمل بینی شماره 301غضروفی با پوست ضخیم
301
عمل بینی شماره 302غضروفی با پوست ضخیم
302
عمل بینی شماره 303
303
عمل بینی شماره 304
304
عمل بینی شماره 305غضروفی با پوست ضخیم
305
عمل بینی شماره 306غضروفی با پوست ضخیم
306
عمل بینی شماره 307غضروفی با پوست ضخیم
307