نمونه 314 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
314
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 314

عمل بینی شماره 311غضروفی (استخوانی)
311
عمل بینی شماره 312غضروفی (استخوانی)
312
عمل بینی شماره 313غضروفی با پوست ضخیم
313
عمل بینی شماره 314غضروفی با پوست ضخیم
314
عمل بینی شماره 315غضروفی (استخوانی)
315
عمل بینی شماره 316غضروفی (استخوانی)
316
عمل بینی شماره 317غضروفی (استخوانی)
317