نمونه 315 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز خفیف بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
315
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 315

عمل بینی شماره 312غضروفی (استخوانی)
312
عمل بینی شماره 313غضروفی با پوست ضخیم
313
عمل بینی شماره 314غضروفی با پوست ضخیم
314
عمل بینی شماره 315غضروفی (استخوانی)
315
عمل بینی شماره 316غضروفی (استخوانی)
316
عمل بینی شماره 317غضروفی (استخوانی)
317
عمل بینی شماره 318غضروفی (استخوانی)
318