نمونه 318 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
318
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 318

عمل بینی شماره 315غضروفی (استخوانی)
315
عمل بینی شماره 316غضروفی (استخوانی)
316
عمل بینی شماره 317غضروفی (استخوانی)
317
عمل بینی شماره 318غضروفی (استخوانی)
318
عمل بینی شماره 319غضروفی (استخوانی)
319
عمل بینی شماره 320غضروفی (استخوانی)
320
عمل بینی شماره 321غضروفی (استخوانی)
321