نمونه 376 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
376
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 376

عمل بینی شماره 373غضروفی با پوست ضخیم
373
عمل بینی شماره 374غضروفی با پوست ضخیم
374
عمل بینی شماره 375غضروفی با پوست ضخیم
375
عمل بینی شماره 376غضروفی با پوست ضخیم
376
عمل بینی شماره 377گوشتی با غضروف های قوی
377
عمل بینی شماره 378غضروفی با پوست ضخیم
378
عمل بینی شماره 379غضروفی با پوست ضخیم
379