نمونه 416 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
416
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 416

عمل بینی شماره 413غضروفی با پوست ضخیم
413
عمل بینی شماره 414غضروفی با پوست ضخیم
414
عمل بینی شماره 415گوشتی
415
عمل بینی شماره 416غضروفی (استخوانی)
416
عمل بینی شماره 417غضروفی (استخوانی)
417
عمل بینی شماره 418گوشتی با غضروف های قوی
418
عمل بینی شماره 419گوشتی با غضروف های قوی
419