نمونه 440 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
440
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 440

عمل بینی شماره 437غضروفی (استخوانی)
437
عمل بینی شماره 438غضروفی (استخوانی)
438
عمل بینی شماره 439غضروفی با پوست ضخیم
439
عمل بینی شماره 440غضروفی با پوست ضخیم
440
عمل بینی شماره 441غضروفی (استخوانی)
441
عمل بینی شماره 442غضروفی (استخوانی)
442
عمل بینی شماره 443غضروفی (استخوانی)
443