نمونه 446 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف مختصر بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
446
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 446

عمل بینی شماره 443غضروفی (استخوانی)
443
عمل بینی شماره 444غضروفی (استخوانی)
444
عمل بینی شماره 445غضروفی (استخوانی)
445
عمل بینی شماره 446غضروفی (استخوانی)
446
عمل بینی شماره 447غضروفی با پوست ضخیم
447
عمل بینی شماره 448غضروفی با پوست ضخیم
448
عمل بینی شماره 449غضروفی (استخوانی)
449