نمونه 536 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
536
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 536

عمل بینی شماره 533غضروفی با پوست ضخیم
533
عمل بینی شماره 534غضروفی با پوست ضخیم
534
عمل بینی شماره 535غضروفی با پوست ضخیم
535
عمل بینی شماره 536غضروفی با پوست ضخیم
536
عمل بینی شماره 537غضروفی (استخوانی)
537
عمل بینی شماره 538غضروفی (استخوانی)
538
عمل بینی شماره 539غضروفی با پوست ضخیم
539