نمونه 547 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
547
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 547

عمل بینی شماره 544غضروفی (استخوانی)
544
عمل بینی شماره 545غضروفی با پوست ضخیم
545
عمل بینی شماره 546غضروفی با پوست ضخیم
546
عمل بینی شماره 547غضروفی (استخوانی)
547
عمل بینی شماره 548غضروفی (استخوانی)
548
عمل بینی شماره 549غضروفی (استخوانی)
549
عمل بینی شماره 550غضروفی (استخوانی)
550