نمونه 545 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
545
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 545

عمل بینی شماره 542غضروفی با پوست ضخیم
542
عمل بینی شماره 543غضروفی (استخوانی)
543
عمل بینی شماره 544غضروفی (استخوانی)
544
عمل بینی شماره 545غضروفی با پوست ضخیم
545
عمل بینی شماره 546غضروفی با پوست ضخیم
546
عمل بینی شماره 547غضروفی (استخوانی)
547
عمل بینی شماره 548غضروفی (استخوانی)
548