نمونه 543 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
543
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 543

عمل بینی شماره 540غضروفی با پوست ضخیم
540
عمل بینی شماره 541غضروفی با پوست ضخیم
541
عمل بینی شماره 542غضروفی با پوست ضخیم
542
عمل بینی شماره 543غضروفی (استخوانی)
543
عمل بینی شماره 544غضروفی (استخوانی)
544
عمل بینی شماره 545غضروفی با پوست ضخیم
545
عمل بینی شماره 546غضروفی با پوست ضخیم
546