نمونه 540 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
540
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 540

عمل بینی شماره 537غضروفی (استخوانی)
537
عمل بینی شماره 538غضروفی (استخوانی)
538
عمل بینی شماره 539غضروفی با پوست ضخیم
539
عمل بینی شماره 540غضروفی با پوست ضخیم
540
عمل بینی شماره 541غضروفی با پوست ضخیم
541
عمل بینی شماره 542غضروفی با پوست ضخیم
542
عمل بینی شماره 543غضروفی (استخوانی)
543