نمونه 660 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
660
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 660

عمل بینی شماره 657غضروفی (استخوانی)
657
عمل بینی شماره 658غضروفی (استخوانی)
658
عمل بینی شماره 659غضروفی (استخوانی)
659
عمل بینی شماره 660غضروفی (استخوانی)
660
عمل بینی شماره 661غضروفی (استخوانی)
661
عمل بینی شماره 662غضروفی (استخوانی)
662
عمل بینی شماره 663غضروفی (استخوانی)
663