نمونه 658 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
658
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 658

عمل بینی شماره 655غضروفی (استخوانی)
655
عمل بینی شماره 656غضروفی (استخوانی)
656
عمل بینی شماره 657غضروفی (استخوانی)
657
عمل بینی شماره 658غضروفی (استخوانی)
658
عمل بینی شماره 659غضروفی (استخوانی)
659
عمل بینی شماره 660غضروفی (استخوانی)
660
عمل بینی شماره 661غضروفی (استخوانی)
661