نمونه 685 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
685
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 685

عمل بینی شماره 682غضروفی (استخوانی)
682
عمل بینی شماره 683غضروفی (استخوانی)
683
عمل بینی شماره 684غضروفی (استخوانی)
684
عمل بینی شماره 685غضروفی (استخوانی)
685
عمل بینی شماره 686غضروفی با پوست ضخیم
686
عمل بینی شماره 687غضروفی با پوست ضخیم
687
عمل بینی شماره 688غضروفی (استخوانی)
688