نمونه 686 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
686
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 686

عمل بینی شماره 683غضروفی (استخوانی)
683
عمل بینی شماره 684غضروفی (استخوانی)
684
عمل بینی شماره 685غضروفی (استخوانی)
685
عمل بینی شماره 686غضروفی با پوست ضخیم
686
عمل بینی شماره 687غضروفی با پوست ضخیم
687
عمل بینی شماره 688غضروفی (استخوانی)
688
عمل بینی شماره 689غضروفی (استخوانی)
689