نمونه 722 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
722
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 722

عمل بینی شماره 719گوشتی با غضروف های قوی
719
عمل بینی شماره 720گوشتی
720
عمل بینی شماره 721گوشتی
721
عمل بینی شماره 722غضروفی (استخوانی)
722
عمل بینی شماره 723غضروفی (استخوانی)
723
عمل بینی شماره 724غضروفی (استخوانی)
724
عمل بینی شماره 725غضروفی (استخوانی)
725