نمونه 721 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
721
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 721

عمل بینی شماره 718گوشتی با غضروف های قوی
718
عمل بینی شماره 719گوشتی با غضروف های قوی
719
عمل بینی شماره 720گوشتی
720
عمل بینی شماره 721گوشتی
721
عمل بینی شماره 722غضروفی (استخوانی)
722
عمل بینی شماره 723غضروفی (استخوانی)
723
عمل بینی شماره 724غضروفی (استخوانی)
724