نمونه 764 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
764
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 764

عمل بینی شماره 761غضروفی (استخوانی)
761
عمل بینی شماره 762غضروفی (استخوانی)
762
عمل بینی شماره 763غضروفی (استخوانی)
763
عمل بینی شماره 764غضروفی (استخوانی)
764
عمل بینی شماره 765غضروفی (استخوانی)
765
عمل بینی شماره 766غضروفی (استخوانی)
766
عمل بینی شماره 767غضروفی (استخوانی)
767