نمونه 790 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
790
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 790

عمل بینی شماره 787غضروفی (استخوانی)
787
عمل بینی شماره 788غضروفی (استخوانی)
788
عمل بینی شماره 789غضروفی (استخوانی)
789
عمل بینی شماره 790گوشتی با غضروف های قوی
790
عمل بینی شماره 791گوشتی با غضروف های قوی
791
عمل بینی شماره 792غضروفی (استخوانی)
792
عمل بینی شماره 793غضروفی (استخوانی)
793