نمونه 794 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. دو ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
794
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 794

عمل بینی شماره 791گوشتی با غضروف های قوی
791
عمل بینی شماره 792غضروفی (استخوانی)
792
عمل بینی شماره 793غضروفی (استخوانی)
793
عمل بینی شماره 794غضروفی (استخوانی)
794
عمل بینی شماره 795غضروفی (استخوانی)
795
عمل بینی شماره 796غضروفی (استخوانی)
796
عمل بینی شماره 797غضروفی (استخوانی)
797